công ty Sản phẩm đáng tin cậy - một chiến thắng PTS có niềm tự hào về sản phẩm đáng tin.

Sơ đồ tổ chức

 • CEO
  • Managing Director
  • Director of Technique
  • Nhóm quản lý
   • Phòng nhân sự / tổng hợp
   • Phòng kế toán
   • Bộ phận mua hàng
  • Đội kiểm soát chất lượng
   • Bộ phận đảm bảo chất lượng
   • Bộ phận kiểm tra / giám sát
  • Đội sản xuất
   • Phòng kế hoạch sản xuất
   • Phòng A / S
  • Đội kinh doanh kỹ thuật
   • Đội ngũ thiết kế
   • Đội ngũ bán hàng
Top